Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden huur borstkolf.

 

Artikel 1

MoM&e geeft de bruiklener dit Artikel/Hulpmiddel en toebehoren in bruikleen.

 

Artikel 2

De bruiklener is verplicht:

Het hulpmiddel goed te behandelen en te onderhouden.

Het hulpmiddel uitsluitend te gebruiken waarvoor het bedoeld en verstrekt is.

Het hulpmiddel onmiddellijk aan MoM&e te retourneren indien dit niet langer meer wordt gebruikt.

MoM&e te informeren over wijzigingen in zijn omstandigheden, voor zover relevant voor de verstrekking van het hulpmiddel.

 

Artikel 3

Het is de bruiklener niet toegestaan:

Het hulpmiddel al dan niet tegen vergoeding aan derden af te staan.

Veranderingen aan te brengen in de constructie van het hulpmiddel.

Zelf reparaties of vervangingen uit te (laten) voeren.

Andere handelingen te verrichten die schade aan het hulpmiddel, respectievelijk financieel nadeel voor MoM&e opleveren.

 

Artikel 4

Tijdens de duur van de overeenkomst neemt MoM&e alle reparatie en of technische onderhoudskosten voor haar rekening, mits deze het gevolg zijn van normaal gebruik.

Beschadiging van het apparaat komt voor rekening van MoM&e, voor zover de bruiklener kan bewijzen dat hem geen schuld treft. Verlies van het apparaat komt voor rekening van de bruiklener. De bruiklener betaalt in geval van verlies de nieuwwaarde van het apparaat.

 

Artikel 5

De overeenkomst start op de dag van verzending en eindigt op de dag van retournering. De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale duur van 1 week. De overeenkomst kan met dagen worden verlengd. Hieraan zijn kosten verbonden.

De overeenkomst tot verhuur c.q. terbeschikkingstelling van Artikelen/hulpmiddel eindigt op het moment dat MoM&e de Artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terugontvangen, een en ander onverminderd het overige bepaalde in de overeenkomst c.q. deze voorwaarden.

 

BORGSOM

De bruiklener betaalt €100 borg en ontvangt de kolf, adapter, kolfsets en bewaartasje. De borgsom ontvangt de bruiklener retour zodra die de kolf aan MoM&e in goede staat geretourneerd heeft.

 

HUURPRIJS (afrekening) de bruiklener betaalt:

  • Voor de eerste huurweek: € 20.
  • 2e en daarop volgende huurweken: € 2,50 per dag tenzij de bruiklener na 1 week gebruik heeft aangegeven dat die tot huurkoop wilt overgaan.
  • Na een half jaar (183 dagen) loopt de huurovereenkomst af en betaalt de bruiklener de afrekening.
  • De gebruikte (en geopende) afkolfset(s) zijn eigendom van de bruiklener en worden in rekening gebracht.

 

HUURKOOP

Wanneer de bruiklener een gehuurd artikel wilt overkopen, dient de bruiklener verzoek tot aankoop  binnen één week na afsluiting van de huur aan te geven bij verhuurder. Na betaling ontvangt de bruiklener een nieuwe kolfmotor en adapter. De eerder aangeschafte kolfset(s) bij verhuur worden eigendom en worden gebruikt op de nieuw te ontvangen motor en adapter.

Huurkoop geldt alleen bij Chicture, Elody, Grace, Ardo Calypso of omzetting Ardo Bellis naar Ardo  Alyssa.

Medela Symphony en Mamivac Sensitive kunnen niet overgekocht worden.

 

AFREKENING

Wanneer MoM&e de gehuurde artikelen terug heeft ontvangen, ontvangt de bruiklener een factuur met de borg retour en een afrekeningsfactuur.

 

  • BIJ HUUR

Je ontvangt een factuur voor de gehuurde tijd en de gebruikte kolfset(s) en/of niet geretourneerde artikelen.

 

  • HUURKOOP

Wanneer je een huur naar koop omzet dan betaal je de aankoopprijs van de borstkolf en ontvang je de borg voor de gehuurde artikelen retour wanneer MoM&e de gehuurde artikelen in goede staat heeft terug ontvangen.

 

ZORGVERZEKERING

Een borgfactuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Pas wanneer je de afrekening hebt ontvangen, kan je die declareren bij de zorgverzekeraar. De afrekening is een totaal van de huur en de gebruikte afkolfset(s). Op al onze facturen staan de codes die de zorgverzekeraar nodig heeft om te vergoeden.

 

Artikel 6

Kosten voor het retourneren van de Artikelen komen voor rekening van de Wederpartij.

Nadat MoM&e de Artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terugontvangen wordt de borg, na inhouding van het huurbedrag en aankoopbedrag van de kolfset(s), binnen 30 dagen door MoM&e teruggestort aan de Wederpartij.

Indien Artikelen niet schoongemaakt worden geretourneerd, worden €10,-- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 7

MoM&e is verder bevoegd de overeenkomst op te zeggen als de bruiklener:

Handelt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst.

Naar het oordeel van MoM&e niet in staat of bereid is het hulpmiddel te gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt is.

Het hulpmiddel niet langer nodig is voor het doel waarvoor het verstrekt is.

 

 

Alle kosten die MoM&e maakt als gevolg van het niet nakomen van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen kan MoM&e op de bruiklener verhalen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »