Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden huur borstkolf.

 

Artikel 1

Stichting Moedermelk Netwerk geeft de bruiklener dit Artikel/Hulpmiddel en toebehoren in bruikleen.

 

Artikel 2

De bruiklener is verplicht:

  • Het hulpmiddel goed te behandelen en te onderhouden.
  • Het hulpmiddel uitsluitend te gebruiken waarvoor het bedoeld en verstrekt is.
  • Het hulpmiddel onmiddellijk aan Stichting Moedermelk Netwerk te retourneren indien dit niet langer meer wordt gebruikt.
  • Stichting Moedermelk Netwerk te informeren over wijzigingen in zijn omstandigheden, voor zover relevant voor de verstrekking van het hulpmiddel.

 

Artikel 3

Het is de bruiklener niet toegestaan:

  • Het hulpmiddel al dan niet tegen vergoeding aan derden af te staan.
  • Veranderingen aan te brengen in de constructie van het hulpmiddel.
  • Zelf reparaties of vervangingen uit te (laten) voeren.
  • Andere handelingen te verrichten die schade aan het hulpmiddel, respectievelijk financieel nadeel voor Stichting Moedermelk Netwerk opleveren.

 

Artikel 4

Tijdens de duur van de overeenkomst neemt Stichting Moedermelk Netwerk alle reparatie en of technische onderhoudskosten voor haar rekening, mits deze het gevolg zijn van normaal gebruik.

Schade door verlies of beschadiging van het apparaat komt voor rekening van Stichting Moedermelk Netwerk, voor zover de bruiklener kan bewijzen dat hem geen schuld treft.

 

Artikel 5

De overeenkomst start op de dag van verzending en eindigt op de dag van retournering.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale duur van 1 week. De overeenkomst kan met dagen worden verlengd. Hieraan zijn kosten verbonden.

De overeenkomst tot verhuur c.q. terbeschikkingstelling van Artikelen/hulpmiddel eindigt op het moment dat Het Moedermelk Netwerk de Artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terugontvangen, een en ander onverminderd het overige bepaalde in de overeenkomst c.q. deze voorwaarden.

 

Stichting Moedermelk Netwerk is verder bevoegd de overeenkomst op te zeggen als de bruiklener:

Handelt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst.

Naar het oordeel van Stichting Moedermelk Netwerk niet in staat of bereid is het hulpmiddel te gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt is.

Het hulpmiddel niet langer nodig is voor het doel waarvoor het verstrekt is.

 

Artikel 6

Kosten voor het retourneren van de Artikelen komen voor rekening van de Wederpartij.

Nadat Het Moedermelk Netwerk de Artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terugontvangen wordt de borg, na inhouding van het huurbedrag en aankoopbedrag van de Pumpset, binnen 30 dagen door Het Moedermelk Netwerk teruggestort aan de Wederpartij.

Indien Artikelen niet schoongemaakt worden geretourneerd, worden €10,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

Alle kosten die Stichting Moedermelk Netwerk maakt als gevolg van het niet nakomen van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen kan Stichting Moedermelk Netwerk op de bruiklener verhalen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »